Presentation: Investigation of direct solar proton impact on Arctic stratospheric ozone

Jia Jia, Antti Kero, Niilo Kalakoski, Monika E. Szeląg, and Pekka T. Verronen, Investigation of direct solar proton impact on Arctic stratospheric ozone, AOGS, online, August 1-5, 2022