Master: Alexia Tachet / 2022

Alexia Tachet (2022), Advisor: Noora Partemies (UNIS), Co-advisor: Toumi Abdelmalek (ENSTA Bretagne), “Auroral detection in coloured all-sky image”